ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Utolsó módosítás: 2024. március 26.)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Pro Primo 2000 Bt.
(továbbiakban: ÖKOEFFEKT) által üzemeltetett okoeffekt.hu weboldalon (továbbiakban:
Webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely
megrendelés esetén.
Az ÖKOEFFEKT adatai:
Név: Pro Primo 2000 Bt.
Székhely: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Szent István utca. 54.
Telefon: +36 20 253 1706
E-mail: okoeffekt@gmail.com
Cégjegyzékszám/bíróság: 10-06-023882
Adószám: 20658306-2-10
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,
Magyarország, support@dotroll.com)

1. 1. Regisztráció
A Vevő a regisztráció során a ÖKOEFFEKT által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A
regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan
adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A ÖKOEFFEKT-t a regisztráció vagy
megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a
megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Webáruház felső fejléc sorában található
“Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és
az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett
adatkezelésekhez hozzájárul.
2. Csere- és visszavásárlási lehetőség, elállási jog
Az ÖKOEFFEKT-től nyugodtan rendelhet! Cégünk minden árura visszavásárlási lehetőséget biztosít
az alábbiak szerint:
Elállási jog
Amennyiben a ÖKOEFFEKT által küldött áru nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más
okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Vevőnek az áru kézhezvételétől
számított 14 napon belül joga van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő
által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát eljuttatni a ÖKOEFFEKT-hoz E-mail üzenetben az okoeffekt@gmail.com E-mail címre,
vagy postai úton a 3358 Erdőtelek, Szent István utca 54. címre. Írásban történő elállás esetén elegendő

az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (beérkeznie nem kell 14 napon belül). A Vevő az
elállási jogát a megrendelés és az áru átvétele közti időben is gyakorolhatja.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos áruk esetén a fogyasztó nem
gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású
hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó
a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású áruk tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét
rövid ideig megőrző áruk tekintetében, olyan áruk tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást
követően elválaszthatatlanul vegyül más árukkal, olyan nem előre gyártott áruk esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áruk esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).
Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által,
akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes
személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok
alapján nem illeti meg.
Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), az ÖKOEFFEKT haladéktalanul, de
legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az ÖKOEFFEKT által felkínált,
legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során az
ÖKOEFFEKT az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza,
kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A
visszatérítést az ÖKOEFFEKT mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Vevő
nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az áruk
visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az ÖKOEFFEKT nem vállalja e költségek
viselését. Az ÖKOEFFEKT utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített
névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a
bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került az áru. Előre utalásos fizetés esetén pedig az
ÖKOEFFEKT kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról
a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.
A Vevő köteles az ÖKOEFFEKT számára az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut
normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: 3358 Erdőtelek, Szent
István utca 54. (utánvétes, illetve portós csomagot a ÖKOEFFEKT-nak nem áll módjában átvenni). A
Vevő az árut a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza a ÖKOEFFEKT részére, azon
jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát.
A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve az áruk jellegének,
tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a
termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát
amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az
általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben az ÖKOEFFEKT a Vevőre
háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely
összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.

Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék
visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a
kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.
3. Megrendelés
A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt áru kosárba helyezésével, belépés
vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése”-vel tudja
leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az ÖKOEFFEKT
felé.
A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a
kosárban a mennyiség változtatásával, áruk hozzáadásával vagy törlésével stb. A megrendelés leadását
követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az ÖKOEFFEKT a Webáruház által generált
automatikus E-mail üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését.
A visszaigazoló email elküldésével az ÖKOEFFEKT a Vevő ajánlatát elfogadja, a szerződés létrejön.
A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az
ÖKOEFFEKT-tól a rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Előfordulhat, hogy az ÖKOEFFEKT – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt árut
készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani.
Az egyes áruk lényeges tulajdonságait és árát az áruk terméklapjai tartalmazzák.
A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és
tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az ÖKOEFFEKT az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a
már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.
Az ÖKOEFFEKT mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes
adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre,
például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a áruk közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy
1 Ft-os árra, akkor az ÖKOEFFEKT nem köteles az árukat a tévesen feltüntetett áron értékesíteni.
Az ÖKOEFFEKT fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének
megtagadására. Az ÖKOEFFEKT felajánlhatja a vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést,
melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.
4. Szállítási információk, a szállítás díja
A házhozszállítás határideje készleten lévő terméknél: 5-6 munkanap; nagy kereslet esetén
előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a
ÖKOEFFEKT csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt szállítólevélen, esetleg
levélben közöljük a hiányzó árukra vonatkozó szállítási információt.
A házhozszállítás díja: A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés súlya nem haladja meg a 25
kg-ot: Házhozszállítás esetén minimum: 1960 Ft, Csomagautomatás átvétel esetén minimum: 1094 Ft.
25 kg felett egyedi kalkuláció alapján történik a díjszabás, melyről az ÖKOEFFEKT tájékoztatja a
Vevőt szállítás előtt.
Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket az
ÖKOEFFEKT külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön,
megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő a ÖKOEFFEKT Vevőszolgálatánál a
+3620 253-1706 telefonszámon külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, a ÖKOEFFEKT
lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését.

5. Fizetési információk, lehetőségek
A Webáruházban banki előre utalásos, vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek
közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat.
Fizetés előre utalással: Az előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben
választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni. Kérjük, választásakor ezt vegye
figyelembe! Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a ÖKOEFFEKT a
megrendelést visszaigazoló E-mail-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat.
A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló E-mail-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt áruk
értéke + szállítási díj) az ÖKOEFFEKT bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés aktív
státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap E-mail útján). Ezt követően az ÖKOEFFEKT
eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. Az ÖKOEFFEKT által vállalt szállítási határidő a fizetendő
összegnek az ÖKOEFFEKT bankszámláján történő jóváírásától számítódik.
Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és
figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján!
Banki előre utalásos fizetési mód választása esetén: a tartósan fennmaradó készlethiány miatt
kifogyott áruk rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött áruk értékét a Vevő által a
fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról
szóló rendelkezések figyelembe vételével). A banki előre utalással történő fizetés választása esetén a
leadott rendelésekben az ÖKOEFFEKT utólag nem tud módosítani!
Fizetés utánvéttel: Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor az ÖKOEFFEKT a
csomagot utánvétes ajánlott küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag
átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt áruk értéke + szállítási díj) a futárnak.

A kiszállításkor a futárcég kiválasztásánál az „ajánlott” cégeket ajánljuk kiválasztani.

A többi cég esetében nem vállalunk felelősséget a kiszállításért (kiszállítási idő, kiszállítási minőség,

csomagolás sértetlensége, panaszkezelés). A kiszállításért cégünk extra logisztikai költséget

számolhat fel, amennyiben a szállítás folyamán ez felmerül. Az extra logisztikai költséget a szállító

kiválasztásánál jelöljük. 

6. Szavatosság, jótállás
Kellékszavatosság: A Vevő az ÖKOEFFEKT hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény 6:157. §-ának) szabályai szerint
közvetlenül az ÖKOEFFEKT-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében,
választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott
igény teljesítése lehetetlen vagy az ÖKOEFFEKT számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ÖKOEFFEKT költségére a Vevő
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a
választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ÖKOEFFEKT adott okot. A Vevő köteles a hibát
annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezését késedelem nélkül,
legkésőbb két hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított egy éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6
hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha
a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy az árut az ÖKOEFFEKT-tól vásárolta. A teljesítéstől

számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. –
Termékszavatosság: Az áru (ingó dolog) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző
pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az
áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vevő az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő
kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó, forgalmazó (ÖKOEFFEKT) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered. A gyártónak, forgalmazónak (ÖKOEFFEKT-nek) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a
gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás hibás teljesítés esetén: az ÖKOEFFEKT a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján
jótállásra köteles a jogszabály mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A
jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves
időtartamon belül gyakorolhatja. Az ÖKOEFFEKT jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási
jeggyel, vagy a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes
információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére
egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt az
ÖKOEFFEKT a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.
A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a
jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A szavatossági és jótállási igények intézése: Az ÖKOEFFEKT a nála bejelentett szavatossági
vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el,
melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét,
valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben
meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba
bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó
által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá, g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját
vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha az ÖKOEFFEKT a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni
kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv
tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha az ÖKOEFFEKT a
Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági
vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

2. Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek
Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a ÖKOEFFEKT Vevőszolgálata áll a
Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: okoeffekt@gmail.com,
telefon: +36 20-253 1706
A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a ÖKOEFFEKT a lehető
legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz
vagy lakóhelye, vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
Békéltető Testülethez. Az ÖKOEFFEKT-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli.
A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.
3. Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.
4. Online vitarendezés
Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által
létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az
online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű
csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.
7. Vegyes rendelkezések
Az akciós árukat a ÖKOEFFEKT kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján
értékesíti, postai úton akciós árukat megrendelni nem lehet. A Webáruházban megjelenített
valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői
jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a ÖKOEFFEKT. Bármely tartalom engedély nélküli
másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének
minősül, így az tilos.

Az ÖKOEFFEKT és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.
Az ÖKOEFFEKT fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan
módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre
alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF
érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem
szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.
A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra,
és a későbbiekben hozzáférhető. Az ÖKOEFFEKT és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés
nyelve a magyar.

8. Impresszum
Pro Primo 2000 Bt
Levelezési cím: 3358 Erdőtelek, Szent István utca 54
Telefon: +36 20 253 1706
E-mail: okoeffekt@gmail.com
Cégjegyzékszám: 10-06-023882
Adószám: 20658306-2-10
Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország,
support@dotroll.com)

9. Elállási nyilatkozat

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződést való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Pro Primo 2000 Bt. (ÖKOEFFEKT WEBSHOP)
Cím: 3358 Erdőtelek, Szent István u. 54.
Telefon: 06-20-253-1706

Alulírott/tak kijelentem/kijelentjük, hogy a gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Erdőtelek, 2024.03.26.